Over Stellacare

Visie

Mijn doel is om voor de mensen die begeleiding, ondersteuning, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben een zo gunstig mogelijke situatie te scheppen.
Hierdoor kunnen zij zolang mogelijk thuis blijven wonen en leven, in hun eigen vertrouwde omgeving.
Centraal staan professionaliteit, betrouwbaarheid en respect voor de mens en zijn levensbeschouwing.

Missie

Door persoonlijke aandacht en dicht bij de mensen te staan, zodat ik weet wat er speelt en leeft, kan een hogere kwaliteit van zorg gegeven worden.

Eigen regie van de cliënt staat voorop om zijn zelfredzaamheid te behouden en/of te bevorderen. Zo wordt de kwaliteit van leven en welbevinden van de cliënt gewaarborgd of verbeterd.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging en het kwaliteitsregister van AGB.   Stella Care voldoet tevens aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg).
Uiteraard ben ik in het bezit van een geldige VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) en van een geldige Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zorgaanbod

Op diverse vlakken lever ik zorg, dit kan van tijdelijke aard zijn bv thuis herstellen van een ongeval of operatie of als tijdelijke oplossing voor ontlasting van de mantelzorger. Ook bied ik langdurige zorg bv. bij chronische aandoeningen zoals dwarslaesie, Parkinson, verstandelijke en/of meervoudig lichamelijke beperkingen. En ook bij een dementieel ziektebeeld zoals Alzheimer waarbij cliënten vaak de wens hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Duur is variërend en tarief in overleg

Individuele begeleiding

Stella Care biedt verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, ondersteuning en coaching voor meerdere aaneengesloten uren op een dag. Ik kan u ondersteunen bij het wassen/douchen, aankleden, aanleren van vaardigheden en het geven van dagstructuur.

Verpleging

Als verzorgende IG ben ik bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van o.a. wondzorg, stomazorg, katheterzorg, toediening van medicatie en/of voeding via sonde (neus-maagsonde, peg sonde), subcutaan en intramusculair injecteren, diabeteszorg, zuurstoftoediening, zwachtelen, middels scholingen hou ik mijn risicovolle handelingen up to date.

Privacy beleid

Stella Care vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@stellacare.nl

Artikel 1 Wie ben ik?
Stella Care is een eenmanszaak, gevestigd te (5325 KD) Well aan de Wellseindsedijk 32. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36113484, en ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, probleemstelling, aard van de klachten, hulpvraag en BSN. Ik gebruik deze gegevens om u te kunnen behandelen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast leggen wij de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij daarnaast uw medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden en indicatie. Ik bewaar deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik kom te overlijden zal uw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Ik stel een zorgovereenkomst en een zorgplan met u op. Dit doe ik vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamel ik uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, bsn, verzekeraar en zorgindicatie. Dit vul ik aan met uw zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden. In de zorgovereenkomst leg ik vast welke zorg wanneer wordt geleverd. Ik zal deze documenten toevoegen aan uw dossier en zodoende 15 jaar bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant gekregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Het kan ook zijn dat ik deze gegevens via een ECD systeem heb verkregen wanneer u via uw instelling of zorgorganisatie bij mij terecht bent gekomen.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Stella Care om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Stella Care, kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@stellacare.nl, ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?
Stella Care zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs, waaronder de beheerder van het ECD systeem. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast ben ik gebonden aan de richtlijnen van de WKKGZ solopartners en V&VN.

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen zijn aangebracht. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@stellacare.nl Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 1 Definities
1. Stella Care, gevestigd te Well, KvK-nummer 36113484, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als zorgverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan zorgverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de zorgverlener waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de zorgverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Zorgverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zorgverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
4. Declaraties voor geleverde zorg, die worden voldaan vanuit een persoonsgebonden budget dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
5. Declaraties voor geleverde zorg binnen een organisatie dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
6. In geval er in een betreffende periode wegens onvoorziene omstandigheden meer of minder is gewerkt dan is gefactureerd zal dit door zorgverlener op de eerstvolgende factuur worden gecorrigeerd.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van zorgverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Zorgverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
5. Te allen tijde, uitgezonderd calamiteiten, dienen de zorgplannen en werkplannen van de zorgbehoevende cliënten inzichtelijk te zijn voor zorgverlener. Alleen dan kan zorgverlener verantwoorde en kwalitatieve zorg verlenen.
6. Wanneer in strijd met het in lid 5 van dit artikel gestelde wordt gehandeld, komt zorgverlener het recht toe de opdracht te weigeren.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. De zorgverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Zorgverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Zorgverlener is gerechtigd de protocollen van de organisatie te allen tijde in te kunnen zien om vanuit deze protocollen te handelen. Wanneer deze protocollen niet door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, handelt zorgverlener volgens de VILANS protocollen.
4. Bij een overeenkomst tot opdracht met een loopduur van 2 maanden of langer komt zorgverlener het recht toe gedegen ingewerkt te worden om gewaarborgde en kwalitatieve zorg te kunnen bieden.
5. Zorgverlener is inzetbaar op alle handelingen vermeld in de overhandigde bekwaamheidsverklaring. Zorgverlener komt het recht toe overige handelingen te weigeren en terug te koppelen aan de opdrachtgever of dienstdoende achterwacht verpleegkundige.
6. Aanvullend op hetgeen in lid 5 van dit artikel gestelde, staat zorgverlener open in het kader van deskundigheidsbevordering en ontwikkeling, zich te bekwamen in voorbehouden handelingen wanneer zorgverlener de mogelijkheid wordt geboden onder begeleiding van een bevoegd persoon dezelfde handeling de eerste keren gezamenlijk uit te voeren bij desbetreffende cliënt. 7. Zorgverlener levert géén zorg aan zorgvragers die: agressief gedrag vertonen tegen de Zorgverlener en/of die de zorgverlener (sexueel) intimideren en/of gediagnosticeerd zijn voor schizofrenie of borderline en/of  verslaafd zijn aan alcohol of drugs.

Artikel 6 Wijziging en annulering
1. Zorgverlener heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
2. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering vanaf 48 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de overeengekomen tarieven.
3. In geval van onvoorziene omstandigheden, die enkel ter beoordeling van zorgverlener komen, kan van hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 7 Overmacht
1. In geval van overmacht is zorgverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zorgverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, zal zorgverlener zich inspannen om vervanging te verzorgen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade
1. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de zorgverlening.
5. In het geval dat zorgverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door zorgverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de desbetreffende maand.
6. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door zorgverlener geleverde diensten.

Artikel 9 Duur overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: a) bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd. b) het verlopen van de afgegeven indicatie. c) het overlijden van een cliënt. d) verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van zorgverlener. e) faillissement van opdrachtgever of zorgverlener.
2. In alle overige gevallen geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.
3. Het werkgebied van zorgverlener reikt tot 50 km van haar vestigingsplaats, te zijnde Well.
4. Zorgverlener is inzetbaar in blokken van minimaal 3 uur en levert nimmer meer dan 36 uur achter elkaar zorg.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 11 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de zorgverlener. Zorgverlener streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.
2. Wanneer partijen niet samen tot een oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot de WKKGZ.

Artikel 12 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Arnhem.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de zorgverlener en betrokken derden 12 maanden.